รับสมัครนักเรียนห้องเรียนพิเศษ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4
ปีการศึกษา 2567

 • ห้องเรียนพิเศษจัดการเรียนการสอนเป็นภาษาอังกฤษ (IEP) จำนวน 36 คน

คุณสมบัติของนักเรียน
ห้องเรียนพิเศษ IEP

นักเรียนมีผลการเรียนเฉลี่ยชั้น ม.1-2 ดังนี้
 • ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ ไม่ต่ำกว่า 3.0
 • วิชาภาษาอังกฤษ ไม่ต่ำกว่า 3.0
 • วิชาวิทยาศาสตร์ ไม่ต่ำกว่า 2.75
 • วิชาคณิตศาสตร์ ไม่ต่ำกว่า 2.75

ขั้นตอนและเอกสารที่ใช้ในการสมัคร

 1. ใบแจ้งความจำนงสมัครเข้าเรียน https://entiepm4.nmrsw2.ac.th
 2. หลักฐานที่แสดงว่ากำลังศึกษาอยู่ในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2566
 3. หลักฐานแสดงผลการเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2
 4. รูปถ่ายชุดเครื่องแบบนักเรียน ขนาด 1 นิ้ว จำนวน 3 รูป
 5. นักเรียนแต่งกายชุดนักเรียนนำเอกสารข้อ1-4 ยื่นสมัครที่โรงเรียน

ปฏิทินการรับนักเรียนห้องเรียนพิเศษ

ระดับชั้น ม.4 ปีการศึกษา 2567

 1. แจ้งความจำนง 1 - 14 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2567
 2. รับสมัคร 10 - 14 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2567 เวลา 8.30-16.30 น.
 3. สอบ 26 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2567
 4. ประกาศผลสอบ 28 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2567
 5. รายงานตัว 29 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2567
 6. มอบตัว 3 มีนาคม พ.ศ. 2567
ใส่เลขบัตรประชาชน 13 หลัก เพื่อ
ตรวจสอบสถานะและพิมพ์ใบแจ้งความจำนง

Your IP: 44.212.99.208
รายชื่อนักเรียนมีสิทธิสอบห้องเรียนพิเศษจัดการเรียนการสอนเป็นภาษาอังกฤษ (IEP) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2567
รายชื่อนักเรียนมีสิทธิสอบห้องเรียนพิเศษจัดการเรียนการสอนเป็นภาษาอังกฤษ (IEP)