รับสมัครนักเรียนห้องเรียนพิเศษ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2565

 • ห้องเรียนพิเศษจัดการเรียนการสอนเป็นภาษาอังกฤษ (IEP) จำนวน 1 ห้อง จำนวน 36 คน

ตรวจสอบสถานะการสมัคร

ขั้นตอนในการสมัคร

การสมัครสอบผ่านระบบออนไลน์

 1. กรอกข้อมูลให้ครบถ้วน คลิกแจ้งความจำนง
 2. แนบหลักฐานการสมัคร ต้องเป็นไฟล์ภาพเท่านั้น
  • หลักฐานการจบการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 (ปพ.๑) หรือเทียบเท่า หรือหลักฐานที่ แสดงว่ากำลังศึกษาอยู่ในมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 3 ปีการศึกษา 2564
  • หลักฐานแสดงผลการเรียนเฉลี่ยรวมชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ ไม่ต่ำกว่า 3.00 และกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ) ไม่ต่ำกว่า 3.00
  • ไฟล์รูปชุดเครื่องแบบนักเรียนขนาด 1 นิ้ว
 3. ตรวจสอบสถานะการสมัคร โดยใส่เลขประจำตัวประชาชน
 4. หลังจากนั้น 1-2 วัน ผู้สมัครพิมพ์บัตรประจำตัวสอบ และนำมาสอบในวันจันทร์ ที่ 7 มีนาคม พ.ศ. 2565

การสมัครสอบด้วยตนเอง

 1. กรอกข้อมูลให้ครบถ้วน คลิกแจ้งความจำนง
 2. หลักฐานการสมัคร
  • ใบแจ้งความจำนง
  • หลักฐานแสดงผลการเรียนเฉลี่ยรวมชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ ไม่ต่ำกว่า 3.00 และกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ) ไม่ต่ำกว่า 3.00
  • รูปถ่ายชุดเครื่องแบบนักเรียน ขนาด 1 นิ้ว จำนวน 3 รูป
 3. รับบัตรประจำตัวสอบ และนำมาสอบในวันจันทร์ ที่ 7 มีนาคม พ.ศ. 2565

ปฏิทินการรับนักเรียน

โครงการห้องเรียนพิเศษ ระดับชั้น ม.4 ปีการศึกษา 2565

 1. แจ้งความจำนง 11 - 23 กุมภาพันธ์ 2565
 2. รับสมัคร 19 - 23 กุมภาพันธ์ 2565
 3. สอบวันจันทร์ ที่ 7 มีนาคม 2565
 4. ประกาศผลสอบ 8 มีนาคม 2565
 5. รายงานตัว 8 มีนาคม 2565
 6. มอบตัว 12 มีนาคม 2565
 7. เวลารับสมัคร 8.30-16.30 น.

Your IP: 44.222.189.51

ประกาศผลการสอบห้องเรียนพิเศษ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4
ปีการศึกษา 2565

กลุ่มบริหารวิชาการ โทรศัพท์ 02 993 2353 ต่อ 106 , 02 569 1703